Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

Remote Sensing विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धी सूचना

Remote Sensing विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विस्तृत जानकारीका लागि File download गर्नुहोला ।

 

चन्द्रनाथ कोइराला
विभागीय प्रमुख
भूगोल विभाग

Published by: Dept of Geography
Published on 2021-11-11

Download Full Text