Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

एम.एड.दोश्रो वर्ष आंशिक तथा मौकाको(वार्षिक प्रणाली) प्राक्टिकम÷अध्यापन अभ्यास कार्यक्रमको फारम भर्ने सूचना ।

एम.एड.दोश्रो वर्ष आंशिक तथा मौकाको(वार्षिक प्रणाली) प्राक्टिकम/अध्यापन अभ्यास कार्यक्रमको फारम भर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
विस्तृत जानकारीका file download लागि गनुृहोला ।

नारायणदत्त सुवेदी
विभागीय प्रमुख
अध्यापन अभ्यास विभाग

Published by: Dept of Teaching Practice
Published on 2021-11-08

Download Full Text