Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धी सूचना !

स्वास्थ्य शारीरिक तथा जनसंख्या शिक्षा विभागद्वारा HPE 417 विषयका प्रयोगात्मक परीक्षा निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकाले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सम्पर्क मिति २०७८।०५।०३
परीक्षा तालिका ः २०७८।०५।०४
समय ः विहान १०ः३० बजे ।
स्थान ः स्वास्थ्य शारीरिक तथा जनसंख्या शिक्षा विभाग

प्रा.दीपकचन्द्र वाग्ले
विभागीय प्रमुख
स्वास्थ्य शारीरिक तथा जनसंख्या शिक्षा विभाग

Published by: Dept of HPPE
Published on 2021-08-10

Download Full Text