Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

B.Sc.CSIT 2077 मा भर्ना भएका विद्याथीहरुलाई Orientation Program हुने सम्वन्धि सूचना ।

B.Sc.CSIT 2077 मा भर्ना भएका विद्याथीहरुलाई Orientation Program हुने सम्वन्धि  सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

विस्तृत जानकारीका लागि File download गर्नुहोला

Published by: B.Sc. CSIT Programme
Published on 2021-03-31

Download Full Text