Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

MBS / MPA IIIrd Semester को अन्तिम आन्तरिक परीक्षाको संशोधित सूचना !

MBS / MPA IIIrd Semester को अन्तिम आन्तरिक परीक्षाको संशोधित सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विस्तृत जानकारीका लागि File download गर्नुहोला ।

डा.वीरबहादुर कार्की

सहायक क्याम्पस प्रमुख

Published by: Faculty of Mgmt
Published on 2021-02-02

Download Full Text