Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

एम.एड.वार्षिक प्रणाली(आंशिक तथा मौका) को शुक्ष्म शिक्षण÷प्राक्टिकम कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना

एम.एड.वार्षिक प्रणाली(आंशिक तथा मौका) को शुक्ष्म शिक्षण÷प्राक्टिकम कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विस्तृत जानकारीका लागि File download गर्नुहोला ।

यादवराज अधिकारी

प्रमुख

शिक्षण अभ्यास विभाग

Published by: Dept of Teaching Practice
Published on 2021-01-24

Download Full Text