Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

MBS र MPA Ist Semester को अन्तिम आन्तरिक परीक्षाको संशोधित सूचना

MBS र MPA Ist Semester को अन्तिम आन्तरिक परीक्षाको संशोधित सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विस्तृत जानकारीका लागि File download गर्नुहोला ।

उपेन्द्र पौडेल

सहायक क्याम्पस प्रमुख

Published by: Faculty of Mgmt
Published on 2021-01-20

Download Full Text