Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

MBS र MPA Ist Semester अन्तिम आन्तरिक परीक्षा सम्वन्धी सूचना

MBS र MPA Ist Semester अन्तिम आन्तरिक परीक्षा सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विस्तृत जानकारीका लागि File download गर्नुहोला ।

Published by: Faculty of Mgmt
Published on 2021-01-19

Download Full Text