Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

बि.एड. चौथो वर्षको स्वास्थ्य, शारीरिक तथा जनसंख्या विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना !

यस स्वास्थ्य शारीरिक तथा जनसंख्या शिक्षा बिभाग अन्तर्गत बि. एड. चौंथो बर्षका बिद्यार्थीहरुको Pop. Ed. 446 & 449 (Project work & Seminar in Population Education) र HPE 445 & 448 ( School Health Program and Community Health Survey) को प्रयोगात्मक परिक्षा निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्बन्धित सम्पुर्ण परिक्षार्थिहरुका लागी यो सूचना गरिन्छ।

सम्पर्क मिति : २०७७।०९।२१ (स्वा. शा. तथा जनसङ्ख्या शिक्षा विभाग)।

परिक्षा मिति : २०७७।०९।२२ गते

(Pop 449 Minor Group Day Shift & Pop 446 Major (Day & morning Shift)

२०७७०९।२३ गते :  Pop 449 Minor Group (Morning Shift)

२०७७०९।२४ गते : HPE 445 Major & 448 Minor (School Health Program and Community Health Survey)

समय : बिहान ११.०० बजे

स्थान : स्वा. शा. तथा जनसङ्ख्या शिक्षा बिभाग।

नोट : परिक्षा मितिका दिन प्रवेशपत्र अनिवार्य रुपमा ल्याउनु पर्ने छ ।

 

(प्रा. दीपकचन्द्र वाग्ले)

बिभागीय प्रमुख स्वा. शा. तथा जनसङ्ख्या शिक्षा विभाग।

Published by: Dept of HPPE
Published on 2020-12-21

Download Full Text