Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

विदा सम्वन्धी सूचना !

मिति २०७६।०९।१५ गते तमु लोसारको अवसरमा  विदा हुने भएकाले सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

प्रा.डा.चन्द्रबहादुर थापा

   क्याम्पस प्रमुख

 

Published by: Administration
Published on 2019-12-30

Download Full Text