Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

सूचना !

यहि मिति २०७६।०२।२३ देखि २०७६।०३।१३ गतेसम्म वर्षे विदा हुने भएकाले सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

प्रा.डा.चन्द्रबहादुर थापा

   क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2019-05-26

Download Full Text