Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

वर्षे विदाको सूचना !

यहि मिति २०७४/०२/१६ देखि २०७४/०३/१४ गते सम्म वर्षे विदा हुने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

नन्दलाल अधिकारी
नि. क्याम्पस प्रमुख

 

Published by: Administration
Published on 2017-05-25

Download Full Text