Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

MPA प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !

यस क्याम्पसबाट मिति २०७४।०१।०७ मा लिइएको MPA विषयको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा रोल नं. प्रकाशित गरिएको छ । उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीहरुले मिति २०७४।०१।१५ गते भित्र भर्ना हुन समेत सूचित गरिन्छ ।

pnc-17

pnc-24

pnc-19

pnc-14

pnc-23

pnc-7

pnc-10

pnc-9

pnc-18

pnc-20

pnc-21

pnc-22

pnc-1

pnc-4

pnc-12

pnc-2

pnc-6

pnc-15

pnc-5

pnc-13

 

............................

नन्दलाल अधिकारी

नि.क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2017-04-24

Download Full Text