Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

२०७३ फागुन ३० गते स्थानीय बिदा राखिएको सूचना !

मिति २०७३ फागुन ३० गते स्थानीय विदा राखिएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

............................................

प्रा. डा. देवेन्द्रवहादुर लामिछाने

     क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2017-03-09

Download Full Text