Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

वर्षे बिदा सम्बन्धी सूचना !

यहि मिति २०७३।०२।१६ देखि २०७३।०३।१३ गते सम्म वर्षे बिदा हुने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछाने                                                                                                                                        क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2016-05-24

Download Full Text