Prithvi Narayan Campus, Pokhara, Nepal

विद्युतीय हाजिरी सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट च.नं. ३५५९, मिति २०७९।१०।१६ को पत्रद्वारा त्रि.वि.कार्यकारी परिषद्को मिति २०७९।१०।०५ को बैठकको निर्णय नंं १८२३ को निर्णय र त्रि.वि.विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका, २०७९ आवश्यक कार्यार्थको लागि प्राप्त भएकाले सो को कार्यान्वयको लागि निम्न बमोजिम गर्न गराउनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
१. कुनै शिक्षक दुई शिफ्टमा अध्यापन कार्यमा संलग्न भई कक्षाभार पूरा गरेको अवस्था भए रोजेर कुनै शिफ्टमा विद्युतीय हाजिरी गर्नुपर्नेछ ।
२. अतिरिक्त काम गर्ने शिक्षकले अतिरिक्त समयमा काम गरेको प्रत्येक शिफ्टमा विद्युतीय हाजिरी गर्नुपर्नेछ ।
३.  विद्युतीय हाजिरी विना अतिरिक्त समय काम गरेको भए भुक्तानी हुने छैन । 
४. हाजिरी मेसिनमा भएको खरावीको कारण कुनै दिन हाजिर गर्न नसकिने अवस्था भएमा त्यस्ता शिक्षक/कर्मचारीहरुको हाजिरी सम्वन्धित निकाय प्रमुख तथा शाखा प्रमुखबाट प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।
५. क्याम्पसले तोके अनुसार विश्वविद्यालयले तोकेको सफ्टवेयरमा अनलाईन कक्षा लिएको अवस्थामा सोही अभिलेखलाई हाजिरी प्रमाणका रुपमा पेश गर्न सकिने छ ।
६. कुनै शिक्षक/कर्मचारीको Finger Pring/Face Reading स्पष्ट नरहेको कारण हाजिरमा समस्या भई क्याम्पसमा निवेदन गरेमा सो को लागि बैकल्पिक व्यवस्था गरिने छ ।
७. २०७९ फागुन १ गतेदेखि हस्तलिखित हाजिरी खारेज भई पूर्ण रुपमा विद्युतीय हाजिरी मात्र लागू हुने छ ।
८. विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका, २०७९ क्याम्पसका प्रत्येक सहायक क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा रहने छ ।प्रा.डा.सरोज कोइराला
क्याम्पस प्रमुख

Published by: Administration
Published on 2023-02-07

Download Full Text